Arkiveringsregler

Arkivering av sociala medier

Inlägg som myndigheter gör i sociala medier och som utomstående gör i dialog med myndigheten är allmänna handlingar. Inläggen på de sociala medierna bör arkiveras regelbundet, till exempel genom att föra över inläggen ti [...]

Numerisk arkivering

Numerisk arkivering innebär, till skillnad mot alfabetisk arkivering, att man sorterar och arkiverar sina dokument i till exempel datum- eller nummerordning. Det är alltså siffrorna som styr informationsstrukturen.  Denn [...]

Arkivering av tulldokument

När man importerar eller exporterar varor lämnas förtullningsdokument en tulldeklaration till Tullverket. Tillsammans med deklarationen lämnas olika handlingar som styrker uppgifterna som lämnas i tulldeklarationen. Exem [...]

Arkivering inom socialtjänsten

Handlingar som upprättas eller inkommer till en myndighet, till exempel socialtjänsten, ska bevaras, vårdas och hållas ordnade så de tillgodoser rätten att ta del handlingar, behovet av information för rättsskipningen oc [...]

Arkivera digitala bilder

Arkivlagen säger att myndigheter ska bevara sina allmänna handlingar i ursprungligt skick. Detta gäller även digitala bilder. Därför är det viktigt att tänka på att bildfilerna även långt in i framtiden ska kunna återge [...]

Arkivera webbplatser

Alla handlingar som är inkomna eller upprättade på en statlig myndighet ska bevaras i sitt ursprungliga skick. Webbplatser, både interna och externa räknas som en allmän handling upprättad av myndigheten och det är varje [...]

Arkivering av skannade fakturor

Räkenskapshandlingar ska som huvudregel arkiveras i den form de har skapats. Om en faktura har skapats fysiskt och sedan skannats in måste alltså den fysiska fakturan arkiveras. Enligt bokföringslagen ska all bokföring s [...]

Arkivera e-post

Någon generell regel för arkivering av e-post finns inte för privata aktörer. Det är företagets arkivplan som bestämmer hur länge och vilken typ av e-post som ska arkiveras. Det är dock viktigt att tänka på att sådan e-p [...]

Arkivering av e-fakturor

En e-faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. Observera att en pdf-faktura inte är en e-faktura. [...]

Arkivlagen

I Arkivlagen (1990 :782) och Arkivförordningen (1991:446) beskrivs hur statliga och kommunala förvaltningar ska sköta sina arkiv. Reglerna är bindande för statliga myndigheter och organ som förvarar allmänna handlingar. [...]

Till toppen