Teknisk skanning av dokument, ritningar mm | Depona
Depona Visual Archive
Skanning2024-04-29T11:13:53+02:00

Skanning – Teknisk skanning av dokument och ritningar.

Depona erbjuder en komplett helhetslösning för digitalisering av fysiskt material med högsta kvalitet, där vi i egen regi och utan underleverantörer ombesörjer hela digitaliseringsprojektet.

Ung kvinna i kavaj

Fyll i dina uppgifter
så kontaktar vi dig

  Komplett helhetslösning

  Depona är ett av Sveriges ledande bolag inom digitalisering av alla typer av fysiska informationsbärare där det ställs högsta tekniska krav på resultatet. Vår specialitet är skanning av ritningar, kartor, teknisk dokumentation, böcker och alla format av bildkort, mikrofilm och mikrofiche. Vi skannar även alla typer av fotografier och filmnegativ samt röntgenfilm i högsta möjliga upplösning.

  Teknisk skanning

  Skräddarsydda lösningar

  Med hjälp av våra systemutvecklare kan vi skapa skräddarsydda lösningar för att uppfylla mål och visioner för er framtida informationshantering. Som komplement till våra egna programvaror samarbetar vi med flera utvecklare av digitala e-Arkiv och program för ritningshantering. Vi väljer i samarbete med Er det mest fördelaktiga alternativet.

  Depona samarbetar med över 80 kommuner där vi bl a utför löpande skanning av bygglovs- och miljölovsärenden samt fastighetsritningar. Vi har ansvar för digitalisering för flera konsultbyråer och företag inom bygg- och konstruktionsbranschen.

  Depona har även stor kunskap, mångårig erfarenhet och teknisk kapacitet för alla typer av uppdrag.

  Vi erbjuder följande tjänster inom skanning:

  • Planering och projektledning
  • Arkivkonsult för förberedelse av handlingar (eventuell gallring m m) på plats hos er. Vi erbjuder arkivkonsulter i flera städer.
  • Packning
  • På-plats-skanning Vi kommer till kunden för skanning av dokument. För företag/offentlig förvaltning vars information av säkerhetsskäl inte får lämna det egna kontoret, så kallad på-plats-skanning.
  • Transport
  • Förberedelse inför digitalisering
  • Digitalisering av alla kända format av ritningar, dokument, mikrofilmsmedia och fotografier.
  • Digitalt arkiv i säkrad servermiljö.
  • Programvara för ritningshantering
  • Fysisk arkivförvaltning i enlighet med RA:FS 2013:4 (Riksarkivets Författningssamling).
  • Backup genom tidsbeständig säkerhetskopia och arkivförvaltning av digitala filer på COM film. (Computer Output Microfilm).

  Vanliga frågor om Visual Archive och SaaS

  Vilka fördelar har det att behålla data inom landets gränser och på företagets egna servrar?2024-04-03T17:12:51+02:00

  Genom att göra detta maximeras kontrollen över informationen, och företaget kan implementera specifika säkerhetsåtgärder och protokoll för att minska risken för dataintrång och läckage.

  Varför underlättar lokal lagring av data efterlevnaden av dataskyddslagar som GDPR?2024-04-03T17:12:50+02:00

  Genom att lagra data lokalt kan företag vara säkra på att de hanterar personuppgifter i enlighet med lokal lagstiftning, vilket underlättar efterlevnaden av lagar och regelverk som GDPR.

  Vad är fördelen med lokal lagring på egna servrar när det gäller prestanda och åtkomst till data?2024-04-03T17:12:50+02:00

  Lokal lagring på egna servrar kan leda till förbättrad prestanda och snabbare åtkomst till data för användare inom landet, vilket är särskilt viktigt för företag som kräver hög tillgänglighet och snabba svarstider i sina operationer.

  Varför är kundförtroende så viktigt för företag när det gäller dataskydd och lagring av data?2024-04-03T17:12:50+02:00

  Kundförtroende är ovärderligt i dagens konkurrensutsatta marknad eftersom det kan leda till ökad lojalitet och förtroende från kunderna. Kunden är mer benägen att lita på företag som tar ansvar för sina data genom att lagra dem säkert och lokalt.

  Varför är skalbarhet viktigt för framtida tillväxt?2024-04-03T17:09:06+02:00

  En skalbar lösning möjliggör enkel utökning av lagringskapacitet och bearbetningskraft för att hantera ökande datavolymer och användarantal, vilket är avgörande för växande företag eller de med säsongsmässiga toppar i dataanvändning. Skalbarheten säkerställer att systemet kan hantera dessa förändringar effektivt, utan kostsamma och tidskrävande uppgraderingar.

  Hur bidrar flexibilitet till att möta förändrade behov?2024-04-03T17:09:10+02:00

  Flexibiliteten att anpassa systemet till förändrade krav inkluderar möjligheten att lägga till nya funktioner, integrera med andra system eller ändra arbetsflöden för att bättre stödja företagets processer, vilket gör det möjligt att snabbt reagera på marknadskrav och regleringsförändringar.

  Är Visual Archive Saas lätt att använda och administrera?2024-04-03T17:09:14+02:00

  Ja, arkivsystemet är utformat med användarvänliga administrationsgränssnitt och automatiseringsstöd för att göra det enkelt att använda och administrera. Detta minskar behovet av teknisk expertis och möjliggör snabbare justeringar, vilket ökar effektiviteten och minskar driftkostnaderna.

  Hur kan en skalbar och flexibel lösning vara kostnadseffektiv?2024-04-03T17:09:17+02:00

  Genom att endast betala för den kapacitet och de funktioner som faktiskt används undviker företag onödiga utgifter. Dessutom minimeras risken för driftstopp eller prestandaproblem, vilket kan ha ekonomiska följder.

  Är Visual Archive Saas framtidssäkrat?2024-04-03T17:09:21+02:00

  Ja, systemet är framtidssäkrat eftersom det är utformat för att vara skalbart och enkelt anpassningsbart. Det möjliggör för företaget att fortsätta att utvecklas och förbättras över tid, även när behoven förändras.

  Vad innebär ISO 9001-certifieringen för Depona och deras kunder?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 9001-certifieringen är ett bevis på Deponas engagemang för kvalitet och kontinuerlig förbättring. Genom att följa ISO 9001-standardens krav visar Depona att de arbetar enligt en strukturerad kvalitetsledningsmodell. Detta innebär att de strävar efter att uppfylla och överträffa kundförväntningar genom att förbättra sina processer och tjänster kontinuerligt. För kunderna innebär detta ökad tillförlitlighet och förtroende för Deponas produkter och tjänster.

  Hur bidrar ISO 14001-certifieringen till företagets miljöansvar och hållbarhetsarbete?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 14001-certifieringen bekräftar företagets åtagande att minska sin miljöpåverkan och främja hållbarhet. Genom att implementera ett effektivt miljöledningssystem kan företaget minimera sin operationella påverkan på miljön genom att kontinuerligt förbättra och minska avfall, energiförbrukning och utsläpp. Genom att vara ISO 14001-certifierat visar företaget sitt engagemang för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och ta ansvar för miljön.

  Vad innebär ISO 27001-certifieringen för hanteringen av känslig information och data?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 27001-certifieringen är ett starkt bevis på fokuset på informationssäkerhet och skydd av känslig information. Genom att vara certifierade enligt ISO 27001 visar företaget att det har implementerat omfattande säkerhetskontroller och hanteringssystem för att förebygga, upptäcka och hantera säkerhetshot. Detta ger kunderna trygghet i att deras information hanteras med högsta möjliga säkerhetsstandard och skyddas mot obehörig åtkomst, ändring eller förlust. ISO 27001-certifieringen är ett viktigt steg för att säkerställa att företaget lever upp till höga krav på informationssäkerhet och ger sina kunder den säkerhet de behöver.

  Go to Top