Kommunarkiv - arkivsystem för kommuner | Depona
Depona Visual Archive
Kommunarkiv2024-05-03T15:48:13+02:00

Kommunarkiv

I enlighet med lagar och direktiv har svenska kommuner ett stort ansvar för att arkivera handlingar. Viktig dokumentation inom offentlig förvaltning ska sparas, en viktig demokratisk princip i vårt land.

En glad tjej i klänning

Fyll i dina uppgifter så
kontaktar vi dig

  Kommunarkivet – det ”gemensamma minnet”

  Alla svenska kommuner har minst två arkiv; ett digitalt och ett analogt, eller fysiskt. Det är idag endast en mindre del av alla dokument som skapas i de kommunala verksamheterna som är fysiska. Sedan årtionden arkiverar kommuner även digitalt lagrat material och överlag utgör dessa digitala dokument en växande andel av en kommuns arkivvolymer. Med denna arkivens digitalisering ställs emellertid nya krav på en kommuns arkivorganisation.

  Det finns en samsyn i samhället idag att digitala E-arkiv är rätt väg att gå och det finns många fördelar med en sådan utveckling. Digitaliserade dokument är tillgängliga på mycket kort tid och de tar mycket mindre plats. Att underhålla flera hyllkilometer fysiskt arkivmaterial är utrymmeskrävande, kostar pengar att underhålla och innebär även en arbetsmiljömässig fysisk utmaning. Och då arkiv, som ofta finns i kommunhusen, behöver flyttas eller växer så kan nya godkända arkivlokaler vara mycket kostsamma att bygga och underhålla.

  Bild på en stad vid vattnet

  Nyhet!
  Hyr arkivyta i en arkivdepå från Depona.

  Offentliga aktörer har nu möjlighet att hyra egen arkivyta i flera av Deponas arkivfastigheter.

  Depona Kommunarkiv

  Offentliga handlingar ska göras tillgängliga för allmänheten på ett skyndsamt sätt. Men det finns idag ingen anledning till att kommunarkiv av denna anledning behöver vara placerade inom de egna kommungränserna. Digitaliserat material kan utan problem sparas på servrar många mil bort och samtidigt vara lättåtkomliga. Detsamma gäller fysiskt arkivmaterial tack vare Deponas arkivlösningar för kommuner.

  Depona erbjuder fysiska RA-FS 2013:4-klassade arkivdepåer vilka klarar de av kommuner uppställda säkerhets- och servicekraven. Vi erbjuder arkivdepåer på sju orter runtom i Sverige och finns därför normalt nära de flesta kommuner i landet.

  En kostnadseffektiv lösning

  Depona Kommunarkiv är en kostnadseffektiv lösning. Kommunen betalar endast för den arkivvolym som används. Då fysiska arkivvolymer alltmer digitaliseras så minskar volymen och därmed kostnaden, något som ligger väl i linje med alla kommuners finansiella ambitioner.

  När det är dags att flytta kommunarkivet till Deponas nya arkivdepå bistår vår kunniga och erfarna personal med att packa handlingar och material så att dessa kan transporteras på ett säkert sätt. Väl på plats tas digitala fotografier av materialet. Allt som står på pärmar, boxar, lådor, ritningsskåp etcetera registreras. Därmed blir materialet sökbart i Deponas arkivsystem Visual Archive.

  Väl på plats så omhändertar vi arkivmaterialet på bästa sätt. Vi erbjuder en professionell kommunarkivarie för arkivförteckning enligt ett uppställt arkivschema men även för digitalisering av exempelvis kartor och bygghandlingar. Besökslokaler tillhandahålls för samtliga arkivändamål, något som särskilt uppskattas vid utredningsarbeten och forskning.

  På Depona tar vi hand om vår personal. Vid drift använder vi lyftutrustning och arbetsmetoder som innebär att vår personal undviker tunga lyft.

  Depona Kommunarkiv är ett tryggt, säkert och kostnadseffektivt sätt att spara kommunens information för framtiden.

  Vanliga frågor om kommunarkiv

  Vem bestämmer om arkiv i kommunen?2024-03-20T16:53:54+01:00

  Alla offentliga verksamheter i Sverige, både statliga och kommunala, ska arkivera enligt bestämmelserna i Arkivlagen och Arkivförordningen. Det är kommunarkivarien som tillser att reglerna efterföljs och att arkiveringen sker på ett sådant sätt att lagens tanke uppnås.

  Vilka myndigheter omfattas av arkivlagen?2024-03-20T16:53:24+01:00

  Alla statliga och kommunala myndigheter och organ omfattas av Arkivlagen. Det finns en del särskilda bestämmelser för statliga myndigheter och andra som ska följas av de kommunala organen. I Arkivlagen står det att myndigheternas arkiv ska hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och forskningens behov.

  Hur många kommuner har e-arkiv?2024-03-20T16:53:08+01:00

  Alla kommuner i Sverige har skyldighet att arkivera handlingar som uppförs eller kommer in och följa arkivlagens bestämmelser. Hur många kommuner som har e-arkiv finns det ingen uppgift om, men sannolikt kommer fler och fler kommuner att välja olika digitala lösningar för delar av sina arkiv.

  Go to Top