Våra arkiv drivs av grön el | Depona Visual Archive
Depona Visual Archive
Våra arkiv drivs av grön el2024-04-29T15:24:41+02:00

Den energi våra arkiv förbrukar kommer endast från vattenkraft, vindkraft eller solkraft.

Vi arbetar systematiskt för att minska vår miljöbelastning. Att endast förbruka grön el är en del i vårt miljöengagemang.

En glad kille i rutig skjorta

Fyll i dina uppgifter
så kontaktar vi dig

  Policy för miljö och miljöledningssystem

  Depona ska i alla delar aktivt verka för att vara ett miljövänligt företag.

  Ett konsekvent och långsiktigt miljöarbete ska både ge miljövinster och kostnads­besparingar.Viktiga principer är att minska miljö­belastning från egen verksamhet och från inköpta varor och tjänster. Vägledande för miljö­arbetet ska vara ”sparsamhet-förnybarhet-nedbrytbarhet-sorterbarhet”.

  Depona AB
  Magnus Litens,
  Verkställande direktör

  Grön el för arkiv

  Depona långsiktiga miljöarbete

  Miljöcertifiering2024-03-27T08:58:59+01:00

  Depona är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och målsättningen är att Depona kontinuerligt skall vidmakthålla miljöcertifiering enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015

  Miljöpåverkan2024-03-27T08:58:59+01:00

  Depona:s lokaler är relativt stora och de största miljövinsterna torde kunna vinnas genom en ständig strävan efter att minimera energiåtgången i dessa.

  Det kan konstateras att den största miljöpåverkan sker i de delar av Depona:s verksamhet som uppstår innan arkivmaterialet kommer till Depona:s lokaler samt efter det att materialet lämnat Depona (transporter samt destruktion).

  Av denna anledning är det extra viktigt att Depona ställer höga krav på miljömedvetenheten hos samtliga de underleverantörer som hjälper Depona med dessa verksamhetsdelar.

  Depona har därför valt att samarbeta med leverantörer vilka är certifierade enligt ISO 14001.

  Miljöansvar2024-03-27T08:58:59+01:00

  Depona:s ledning svarar för att bolagets miljöpolicy upprätthålls och vidareutvecklas.

  Ansvaret för det praktiska miljöarbetet är decentraliserat.

  Varje platschef hos Depona har det primära ansvaret för miljöfrågorna inom sin enhet och varje medarbetare har miljöansvar som en naturlig del av sitt ansvar.

   

  Miljöutbildning2024-03-27T08:58:59+01:00

  Miljöfrågor ingår som en integrerad del i Depona:s basutbildning för nyanställda.

  Inköp2024-03-27T08:58:58+01:00

  Miljökrav ställs alltid på leverantörer vid upphandling av varor och tjänster.

  Miljöhänsyn vägs in i alla investerings- och inköpsbeslut.

  Depona för en kontinuerlig dialog med bolagets avtalsleverantörer för att bevaka miljöfrågor.

  Vid projektering av Depona:s lokaler och inredning tillämpas miljöanpassade riktlinjer.

  Miljö- och materialdeklarationer krävs.

  Lång livslängd på material och komponenter efterfrågas samt att de är återvinningsbara och energisnåla.

  Energifrågor2024-03-27T08:58:58+01:00

  I de fastigheter som Depona hyr pågår ett ständigt arbete med att minska energiförbrukningen genom driftoptimering av elektrisk utrustning samt värmeanläggningar.

  Minimering av energiförbrukningen sker också genom energiåtervinning samt användning av energisnåla produkter. Energiförbrukningen bevakas kontinuerligt.

  Transporter2024-03-27T08:58:58+01:00

  Depona använder sig uteslutande av miljöcertifierade åkerier för samtliga köpta transporter. Den största externa transportören skall vara certifierade enligt ISO 14001. Depona nyttjar endast transportfordon med partikelfilter i sin egen verksamhet och chaufförer skall genomgå utbildning i miljövänlig körning.

  Källsortering, återvinning, returhantering och destruktion2024-03-27T08:58:58+01:00

  Depona tecknar centrala rikstäckande avtal om återvinning, returhantering och destruktion. Vid Depona:s kontor och arkivdepåer källsorteras sopor, papper, glas samt miljöfarligt avfall. Engångsmaterial och artiklar används i begränsad omfattning.

  Glas och papper lämnas till återvinning medan t ex batterier, lysrör och kemikalier lämnas till särskild destruktion.

  Endast miljömärkta rengöringsmedel, golvvårdsprodukter, papper och returkassetter används.

  Arkivemballage och arkivmaterial2024-03-27T08:58:58+01:00

  Depona:s arkivlådor är tillverkade av returpapper och märkta med återvinningssymbol.

  Det största flödet av återvinningsmaterial i Depona:s verksamhet består i det pappersbaserade kundmaterial som årligen gallras ut från Depona:s arkivdepåer. För att säkerställa ett ur sekretess och miljöhänseende riktigt hanterande av det utgallrade kund-materialet samarbetar Depona med ett par olika aktörer på återvinningsmarknaden.

  Depona levererar årligen efter gallring 100-tals ton högkvalitativt papper till återvinning.

  Go to Top