Arkivering av bokföring | Depona Visual Archive
Depona Visual Archive
Arkivering av bokföring2024-04-09T15:59:30+02:00

Arkivering av bokföring

Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags bokföring arkiveras och arkivtiden varierar beroende på ett flertal parametrar.

En glad kille i rutig skjorta

Fyll i dina uppgifter
så kontaktar vi dig

  Vad gäller vid arkivering av bokföring

  Frigör dig från er pappersarkivering. Frigör den yta, tid och ekonomiska medel som bokföringsarkivet belastat er med. Bokföringsarkivering och arkiveringsplikten tillhör grundmuren i lagstiftningen, det är något som måste utföras för att vid behov visa underlag till varför bokföringen ser ut som den gör.

  Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags bokföring sparas, det vill säga arkiveras. Arkivtiden varierar beroende på ett flertal parametrar, inte endast miniminivån i bokföringslagen, till exempel är preskriptionstiden ofta styrande.

  När Depona tar hand om, håller arkiv och arkivtjänst för fysiska bokföringsarkiv har ni i praktiken ett digitalt papperslöst arbetssätt och arbetsmiljö. En viktig komponent är att ni får ett arkiv som levererar information när ni behöver det och att det inte kräver någon löpande uppmärksamhet. Våra oerhört effektiva arkivlokaler gör er kostnad avsevärt lägre än att hålla med egna ytor för att spara bokföringspapper i många år.

  Papperslös framtid med arkiveringsplikt

  Framtiden kommer vara nära papperslös och Depona hjälper er längs vägen genom att på ett mycket säkert, smidigt och kostnadseffektivt sätt hjälpa att ta hand om den minskande mängd fysiska dokument som trots allt ännu finns och skapas.

  Arkiveringsplikten omfattar alltså alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för företagets bokföring och räkenskaper. Det är verksamheten och dess firmatecknare som ansvarar för att arkiveringen av bokföringen sker i enlighet med bokföringslagens krav.

  Räkenskapsinformationen ska sparas på ett betryggande och överskådligt sätt och vara lättåtkomlig. Revisorer och myndigheter ska utan svårighet kunna få tillgång till informationen. I många fall kan detta underlättas om företaget upprättar en arkivplan. Denna innehåller uppgifter om vad som har arkiverats och var det förvaras. Dessutom behöver företaget under hela arkiveringstiden hålla utrustning och system uppdaterade för att kunna göra räkenskapsinformationen tillgänglig. Förvaringen måste ske i Sverige.

  Specialister på strukturerad arkivering

  Många krav och mycket att hålla reda på för företag som har annat att fokusera på. Att i egen regi arkivera bokföringen på ett strukturerat och säkert sätt är såväl tids- som kostnadskrävande.

  Depona är specialister på fysisk arkivering av bokföring och räkenskaper. Sedan 20 år är vi ett av de främsta företagen i Norden som hjälper över 5 000 företag, myndigheter, statliga bolag, kommuner, regioner (f.d landsting) och sjukhus med deras arkivering.

  Vanliga frågor om arkivering av bokföring

  Hur länge måste man spara bokföring?2024-03-20T16:52:39+01:00

  All bokföring ska sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskaperna avslutades. Bokföringslagen säger att bokföringen ska sparas i Sverige och reglerar i vilken form räkenskaperna ska sparas, fysiskt eller digitalt.

  Vad innebär ISO 9001-certifieringen för Depona och deras kunder?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 9001-certifieringen är ett bevis på Deponas engagemang för kvalitet och kontinuerlig förbättring. Genom att följa ISO 9001-standardens krav visar Depona att de arbetar enligt en strukturerad kvalitetsledningsmodell. Detta innebär att de strävar efter att uppfylla och överträffa kundförväntningar genom att förbättra sina processer och tjänster kontinuerligt. För kunderna innebär detta ökad tillförlitlighet och förtroende för Deponas produkter och tjänster.

  Hur bidrar ISO 14001-certifieringen till företagets miljöansvar och hållbarhetsarbete?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 14001-certifieringen bekräftar företagets åtagande att minska sin miljöpåverkan och främja hållbarhet. Genom att implementera ett effektivt miljöledningssystem kan företaget minimera sin operationella påverkan på miljön genom att kontinuerligt förbättra och minska avfall, energiförbrukning och utsläpp. Genom att vara ISO 14001-certifierat visar företaget sitt engagemang för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och ta ansvar för miljön.

  Vad innebär ISO 27001-certifieringen för hanteringen av känslig information och data?2024-04-23T10:18:25+02:00

  ISO 27001-certifieringen är ett starkt bevis på fokuset på informationssäkerhet och skydd av känslig information. Genom att vara certifierade enligt ISO 27001 visar företaget att det har implementerat omfattande säkerhetskontroller och hanteringssystem för att förebygga, upptäcka och hantera säkerhetshot. Detta ger kunderna trygghet i att deras information hanteras med högsta möjliga säkerhetsstandard och skyddas mot obehörig åtkomst, ändring eller förlust. ISO 27001-certifieringen är ett viktigt steg för att säkerställa att företaget lever upp till höga krav på informationssäkerhet och ger sina kunder den säkerhet de behöver.

  Go to Top