En arkivaries arbete består både i att dokumentera nuet och kartlägga historien. Arkivarien granskar och utreder vilka handlingar som ska bevaras för framtiden samt ordnar och förtecknar arkivbestånd. Bestånden kan vara av väldigt olika art, allt från skolbetyg och journaler till historiska dokument. Att hålla arkiven tillgängliga för allmänhet och forskare är en viktig del i arkivariens arbete. Arkivarien kan även arbeta med att kartlägga digitala processer och strukturera e-arkiv. Att utbilda och föreläsa om arkivering är vanligt förekommande arbetsuppgifter liksom att hjälpa arkivbesökare att hitta i arkiven.

Universitet och högskolor erbjuder både program och enstaka kurser för utbildning av arkivarier. Utbildningen finns på både kandidat- och masternivå. Utbildningstiden varierar från ett till tre år och oftast behöver man tidigare högskolestudier för att antas till utbildningen. Arbetsmarknaden för arkivarier finns i alla sektorer, både offentlig och privat. 2016 fanns det drygt 7.000 arkivarier anställda i Sverige. Man räknar med att arbetsmarknaden för arkivarier kommer att vara i balans de närmsta fem åren (alltså att antalet tillgängliga arkivarier matchar de arbetstillfällen som finns). Medellönen för en arkivarie är 31.800 kronor i månaden, något högre i privat sektor jämfört med offentlig.

Kontakta Depona om du behöver professionell hjälp av en arkivarie.