I Arkivlagen (1990 :782) och Arkivförordningen (1991:446) beskrivs hur statliga och kommunala förvaltningar ska sköta sina arkiv. Reglerna är bindande för statliga myndigheter och organ som förvarar allmänna handlingar. Riksarkivet, som är en statlig myndighet, har skrivit föreskrifter och allmänna råd om offentliga förvaltningars arkiv. Dessa presenteras i Riksarkivets författningssamling (RA-FS). Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering ingår i en särskild publikationsserie (RA-MS).
Depona erbjuder arkivering i lokaler som följer Riksarkivets föreskrifter.