Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill arkivera. Olika typer av material arkiveras olika länge, det kan röra sig från 3 år till 100 år. Gallringstiden för offentliga arkiv regleras i arkivförordningen och för privata arkiv är det lagstiftningen, till exempel bokföringslagen och preskriptionslagen, som styr hur länge man bör arkivera. I samband med att man gallrar i sitt arkiv behöver man även titta på hur destruktionen ska hanteras.
Depona hanterar kundens arkiv under hela livscykeln – från arkivering till gallring och destruktion.