Riksarkivet är en statlig myndighet som övervakar och förvaltar offentliga organisationers (statliga myndigheters, kommuners och regioners) arkiv. Riksarkivets arbete stöder sig på arkivlagen och arkivförordningen och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS och RA-MS) är bindande regler för statliga myndigheter och organ som förvarar allmänna handlingar ur statliga arkiv.

Depona erbjuder arkivering i RA-FS-klassade lokaler.