Arkivering av bokföring

Frigör dig från er pappersarkivering. Frigör den yta, tid och ekonomiska medel som bokföringsarkivet belastat er med. Bokföringsarkivering och arkiveringsplikten tillhör grundmuren i lagstiftningen, det är något som måste utföras för att vid behov visa underlag till varför bokföringen ser ut som den gör.

Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags bokföring sparas, det vill säga arkiveras. Arkivtiden varierar beroende på ett flertal parametrar, inte endast miniminivån i bokföringslagen, till exempel är preskriptionstiden ofta styrande.

När Depona tar hand om, håller arkiv och arkivtjänst för fysiska bokföringsarkiv har ni i praktiken ett digitalt papperslöst arbetssätt och arbetsmiljö. En viktig komponent är att ni får ett arkiv som levererar information när ni behöver det och att det inte kräver någon löpande uppmärksamhet. Våra oerhört effektiva arkivlokaler gör er kostnad avsevärt lägre än att hålla med egna ytor för att spara bokföringspapper i många år.

Papperslös framtid med arkiveringsplikt

Framtiden kommer vara nära papperslös och Depona hjälper er längs vägen genom att på ett mycket säkert, smidigt och kostnadseffektivt sätt hjälpa att ta hand om den minskande mängd fysiska dokument som trots allt ännu finns och skapas.

Arkiveringsplikten omfattar alltså alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för företagets bokföring och räkenskaper. Det är verksamheten och dess firmatecknare som ansvarar för att arkiveringen av bokföringen sker i enlighet med bokföringslagens krav.

Räkenskapsinformationen ska sparas på ett betryggande och överskådligt sätt och vara lättåtkomlig. Revisorer och myndigheter ska utan svårighet kunna få tillgång till informationen. I många fall kan detta underlättas om företaget upprättar en arkivplan. Denna innehåller uppgifter om vad som har arkiverats och var det förvaras. Dessutom behöver företaget under hela arkiveringstiden hålla utrustning och system uppdaterade för att kunna göra räkenskapsinformationen tillgänglig. Förvaringen måste ske i Sverige.

Specialister på strukturerad arkivering

Många krav och mycket att hålla reda på för företag som har annat att fokusera på. Att i egen regi arkivera bokföringen på ett strukturerat och säkert sätt är såväl tids- som kostnadskrävande.

Depona är specialister på fysisk arkivering av bokföring och räkenskaper. Sedan 20 år är vi ett av de främsta företagen i Norden som hjälper över 5 000 företag, myndigheter, statliga bolag, kommuner, regioner (f.d landsting) och sjukhus med deras arkivering.

Vanliga frågor

  • Hur länge måste man spara bokföring?

    All bokföring ska sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskaperna avslutades. Bokföringslagen säger att bokföringen ska sparas i Sverige och reglerar i vilken form räkenskaperna ska sparas, fysiskt eller digitalt.