Arkivkunskap

Arkivering av sociala medier

Inlägg som myndigheter gör i sociala medier och som utomstående gör i dialog med myndigheten är allmänna handlingar. Inläggen på de sociala medierna bör arkiveras regelbundet, till exempel genom att föra över inläggen ti [...]

Numerisk arkivering

Numerisk arkivering innebär, till skillnad mot alfabetisk arkivering, att man sorterar och arkiverar sina dokument i till exempel datum- eller nummerordning. Det är alltså siffrorna som styr informationsstrukturen.  Denn [...]

Arkivering av tulldokument

När man importerar eller exporterar varor lämnas förtullningsdokument en tulldeklaration till Tullverket. Tillsammans med deklarationen lämnas olika handlingar som styrker uppgifterna som lämnas i tulldeklarationen. Exem [...]

Arkivering inom socialtjänsten

Handlingar som upprättas eller inkommer till en myndighet, till exempel socialtjänsten, ska bevaras, vårdas och hållas ordnade så de tillgodoser rätten att ta del handlingar, behovet av information för rättsskipningen oc [...]

Arkivering av skannade fakturor

Räkenskapshandlingar ska som huvudregel arkiveras i den form de har skapats. Om en faktura har skapats fysiskt och sedan skannats in måste alltså den fysiska fakturan arkiveras. Enligt bokföringslagen ska all bokföring s [...]

Arkivlagen

I Arkivlagen (1990 :782) och Arkivförordningen (1991:446) beskrivs hur statliga och kommunala förvaltningar ska sköta sina arkiv. Reglerna är bindande för statliga myndigheter och organ som förvarar allmänna handlingar. [...]

e-Arkiv

Ett e-Arkiv med digitala filer fungerar som ett fysiskt arkiv, där de digitala flödena ordnas och görs sökbara som i ett fysiskt arkiv. Ett annat användningsområde för e-Arkivet är att göra fysiska volymer tillgängliga f [...]

Destruktion, makulering av arkiv

Det sista steget i arkivets liv är destruktionen, som görs i samband med att arkivet gallras. Destruktionen kan hanteras på olika sätt, eller på olika nivåer av sekretess. Den enklaste formen är att pappret strimlas och [...]

Gallring av arkiv

Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill arkivera. Olika typer av material arkiveras olika länge, det kan röra sig från 3 år till 100 år. Gallringstiden för offentliga arkiv re [...]

Arkivarie

En arkivaries arbete består både i att dokumentera nuet och kartlägga historien. Arkivarien granskar och utreder vilka handlingar som ska bevaras för framtiden samt ordnar och förtecknar arkivbestånd. Bestånden kan vara [...]

Till toppen